Nowoczesne meble biurowe - SOVE.PL
Klauzula RODO

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych w naszym sklepie internetowym.

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca tj. Fabryka Mebli „ WUTEH” Spółka Akcyjna z siedzibą 87-100 Toruń ul. Gen. Chłopickiego 6/10. Podajemy dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres e-mail: info@wuteh.com.pl nr tel. 48 56 655 35 82 Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować telefonicznie, dzwoniąc na numer 48 698642878 bądź mailowo na adres: rodo@wuteh.com.pl Każdorazowo, możecie Państwo przesłać korespondencję tradycyjną na adres siedziby administratora.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, kartą płatniczą lub za pośrednictwem portalu Dotpay.pl Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Korzystając ze Sklepu Internetowego sove.pl przekazujecie nam swoje dane osobowe. Dokument, który Państwo czytają odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

7. Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym.

Dane osobowe, które podajecie Państwo dokonując zakupu w Sklepie Internetowym sove.pl, tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres wysyłki, nazwa firmy (jeśli zakupu realizowany jest na potrzeby firmy) numer NIP adres na fakturze, (jeśli zakupu realizowany jest na potrzeby firmy) przetwarzane są:

a. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

b. w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sove.pl;

c. w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

d. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możecie Państwo do nas kierować.

8. Rejestracja w sklepie internetowym Dane osobowe podane przy rejestracji w Sklepie Internetowym sove.pl, tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres wysyłki, nazwa firmy (jeśli zakupu realizowany jest na potrzeby firmy) numer NIP adres na fakturze, (jeśli zakupu realizowany jest na potrzeby firmy) przetwarzane są:

a. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

b. w celu obsługi i zapewnienia działania konta użytkownika w Sklepie Internetowym sove.pl;

c. w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sove.pl;

d. w celu rozpatrywania składanych przez reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

e. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możecie Państwo do nas kierować.

9. W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe będziemy również przetwarzać Państwa dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym sove.pl oraz informacje z konta użytkownika. Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO):

a. dane dotyczące zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;

b. dane podane w pytaniu lub skardze w celu udzielania odpowiedzi;

c. dane wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom.

10. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe

będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

11. Będziemy przekazywać Państwa dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, organom publicznym,

w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, pełnomocnikom, ubezpieczycielom w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony WUTEH S.A. przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez WUTEH S.A. roszczeń.

a. Aktualny wykaz firm kurierskich, którym przekazujemy Państwa dane a które są ich odrębnymi Administratorami, został zawarty w Załączniku numer 1 do niniejszego dokumentu.

12. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na dokonanie płatności za pośrednictwem współpracującego podmiotu obsługującego płatności elektroniczne udostępnimy Państwa dane temu podmiotowi w celu realizacji płatności.

13. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

14. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym okres ten może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

15. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi konta użytkownika będą przetwarzane do momentu Państwa rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym, przy czym okres ten może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

16. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez WUTEH S.A. z obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będą przetwarzane przez okres wynikający z takich przepisów (w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

17. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących prowadzenia komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystacie ze swojego prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych

dla celów marketingowych.

18. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony

przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, skargę lub sugestię będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń).

19. Przysługują Państwu następujące prawa:

a. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.

b. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

c. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych - w przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych będzie je można przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będą podejmowane tylko za Państwa zgodą.

d. Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (jeśli dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli wycofacie swoją zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych, jeśli zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec tego sprzeciwu, jeśli zgłosicie sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych lub jeżeli przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem).

e. W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy macie prawo otrzymać od nas dane, które nam dostarczyliście

w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego jest prawnie uzasadniony interes WUTEH S.A., macie prawo do wniesienia

w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla tych celów.

g. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes WUTEH S.A. (inny niż marketing bezpośredni), macie prawo do wniesienia

w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację,

która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania.

h. W zakresie w jakim Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody macie prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

i. Chcąc skorzystać z przysługujących praw prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony danych.

j. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w Sklepie Internetowym sove.pl. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, również adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego sove.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium